สพป.มหาสารคาม เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้บริหารมืออาชีพ สู่สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้บริหารมืออาชีพ สู่สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และบรรยายพิเศษ ให้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยมี นายกีรติ ซามัชฌิมา, นายภราดร เสนารัตน์ นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้บรรยายพิเศษ เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ เป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ นำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการบริหารสถานการณ์ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สามารถบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี