สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก Non Stand Alone

นายศักดิ์สว่าง   สายโส   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1  พร้อมด้วย นางรัชฎาพร ชูสกุล  ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน  และคณะบุคลากรกลุ่มนโยบายแผน  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก        ที่เป็นโรงเรียน  Non  Stand  Alone  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนลดน้อยลงและขาดแคลนทรัพยากรในการบริหารจัดการ เช่น บุคลากร งบประมาณ ฯ   เพื่อติดตาม  รับทราบปัญหา  ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา  อันจะ เป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     ในปีการศึกษา 2562   สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มีโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 107 โรงเรียน ที่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง และ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 27 โรงเรียน   เป็นโรงเรียน  Non Stand Alone   โดยนายศักดิ์สว่าง  สายโส  และคณะ   ได้ลงพื้นที่  5  อำเภอ (หนองบัวแดง ภักดีชุมพล บ้านเขว้า คอนสวรรค์ และเมืองชัยภูมิ)  ตั้งแต่วันที่ 21 –  23  พฤษภาคม 2562  และวันสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562  นี้