สภาการศึกษา ระดมความคิดเห็น เรื่อง บูรณาการความร่วมมือ เพื่อการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ : กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง บูรณาการความร่วมมือ เพื่อการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ : กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับทราบข้อมูลสภาพการดำเนินงานและการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ปัจจัยความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค เพื่อจัดทำข้อเสนอ แนะแนวทางการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการสภาการศึกษา ซึ่งมี นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ประธานอนุกรรมการ นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ รองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 – 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว