สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล” (DATA MANAGEMENT CENTER : DMC)

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล” (DATA MANAGEMENT CENTER : DMC) เพื่อเสริมสร้างและทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนให้กับบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ (G Code) ระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ในสถานศึกษา (cct) และระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School Mis) ซึ่งเป็นระบบที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน และจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๘๖ คน ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒