สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน  

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 //////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว