สพม.เลย หนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการ OBECQA

ระหว่างวันที่ 8 – 24 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ OBECQA คณะที่ 16 ตามคำสั่ง สพฐ. ที่ 56/2567 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยมี นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผอ.รร.เลยพิทยาคม เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นางฐปนีย์ นารี รอง ผอ.รร.สกลราชวิทยานุกูล สพม.สกลนคร กรรมการ นางดวงจันทร์ อาจศัตรู รอง ผอ.รร.ภูเรือวิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู และนางสาวปทิตตา เยี่ยมหาร ศึกษานิเทศก์ สพม.เลย หนองบัวลำภู กรรมการและเลขานุการ ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมฯ โรงเรียนในสังกัด สพม.สุรินทร์ จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนพนาสนวิทยา โรงเรียนนาดีวิทยา โรงเรียนตานีวิทยา โรงเรียนแนงมุดวิทยา และโรงเรียนเมืองบัววิทยา และโรงเรียนในสังกัด สพม.บุรีรัมย์ จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร และโรงเรียนพุทไธสง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง OBECQA

……………………………………………….

นางสาวปทิตตา เยี่ยมหาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ / รายงาน