สพป.ลำพูน เขต 2 ติดตามความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อดูความพร้อมของโรงเรียนในทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ อาคารสถานที่ ความปลอดภัย และอาหาร โดยได้แบ่งสายในการตรวจเยี่ยมและติดตามจากเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 7 เครือข่ายโดยมีเป้าหมาย ครบทุกโรงเรียนในสังกัด