สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยม  ติดตามความพร้อมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24  พฤษภาคม 2562  นายะนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562    โรงเรียนในสังกัดพื้นที่ อ.บ้านเขว้า  ในด้านต่าง ๆ  ทั้งทางด้านอาคาร  สถานที่  ความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน   สื่อการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   การจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและอื่น ๆ