สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

การประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางจันจิรา ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย นายสมัคร โสระมรรค นายรัชพงศ์ คงนวมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 15 คน เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดทำการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพุดพิชญา อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1