โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม.เลย หนองบัวลำภู อบรมการใช้ยาอย่างมีประสิทธิผล

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมอบรม จากกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดอบรมพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน ตามโครงการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในอำเภอนาวัง จ.หนองบัวลำภู ปี 2567 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาวังศึกษาวิช เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการใช้ยาอย่างมีประสิทธิผล คุ้มค่า มีความรอบรู้ในการใช้ยาและการดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วย แก่เยาวชนในโรงเรียน

……………………………………

ครูชัยวิชิต  พรมแพง  เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิช /รายงาน