สพม.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ในสังกัด จำนวน 34 โรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. มธุรส ประภาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สพฐ. เป็นวิทยากร เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา / การตั้งค่าเป้าหมาย / การประเมิน ตรวจสอบการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา / การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ดร. ฉัตรชัย หวังมีจึงมี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สพฐ. วิทยากร เรื่อง แนวทางการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาสู่ห้องเรียนคุณภาพ / การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา /แนวทางการคัดเลือก IQA AWARD ระดับประเทศ

และนางพัชรินทร์ กันวะนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากร เรื่อง แนวทางการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 และการนิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และด้วยรูปแบบระบบออนไลน์