สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานสุขภาพจิตและการคัดกรองนักเรียน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบวิถีใหม่ ด้วยระบบ School Health Hero ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานสุขภาพจิตและการคัดกรองนักเรียน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบวิถีใหม่ ด้วยระบบ School Health Hero ภายใต้โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย ดร.ละออ วันจิ๋ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม ในการนี้ นำโดย นางไพรินทร์ สกุลโพน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้อประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้สอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. (Quick Win) ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ข้อ 2. สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะ (Coaching) และการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน อีกด้วย