สพป.ตาก เขต 1 นำนักเรียนในสังกัด อบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการ รุ่น 3

 นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้า ค่านิยม 12 ประการของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง รุ่นที่ 3 โดยมีนักเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมจำนวน 240 คน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการพัฒฯาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งจะจัดอบรมระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเวียงตาก จ.ตาก.