สพม.34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ร่วมกันประกาศเจตนารมย์ไม่ทนต่อการทุจริต

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 59  คน ณ ห้องประชุมวชิรธาร โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนเชียงใหม่

โดย ดร.เสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม  ให้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS)  เพื่อสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกการประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธี ได้ร่วมกันกับบุคลากรในสังกัด ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ โดยกำหนดแนวทางให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้  1.สร้างความตระหนักและปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ 2. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม 3. รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ด้วยการไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตอันจะก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม(Social Sanction)ทำให้เกิดความละอายและความกลัวที่จะกระทำผิดหรือการทุจริต 4.        ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ด้วยการไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นไปในลักษณะ

รับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 5. ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานศึกษา และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ           6. จัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส ข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34       7. ร่วมให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าวอย่างเต็มกำลังความสามารถ หากพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัยกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง

ต่อจากนั้น ได้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางบุปผา โพธิเศษ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ วิทยากรที่มาให้ความรู้จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่