สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ตามข้อเสนอแนะ สตง.

วันที่ 28  พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมคณะกรรมการตรวจ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1โดยมีนายศักดิ์สว่าง สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ   เพื่อติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เกิดประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์  ตลอดจนเป็นการกำกับ  ให้คำปรึกษา   เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)    ซึ่ง สตง.ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 4 ภูมิภาค  ของประเทศจำนวน 55 แห่ง  โดยได้สุ่มตรวจโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จำนวน 3 แห่ง   ได้แก่ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์  โรงเรียนบ้านศรีสว่างสามัคคี และโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา   และสตง. ได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินตามนโยบายโรงเรียนเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)มาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ