สพป.เลย เขต ๒ ปฏิบัติกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่  ๒๗   พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๒ นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ   สวดมนต์ไหว้พระ  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   แสดงออกถึงความสามัคคี  ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ  แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและคุณธรรมอัตลักษณ์ จากนั้นผอ.สพป.เลย เขต ๒ แจ้งข้อราชการ  ขอบคุณในความร่วมมือของบุคลากรทุกคนในการร่วมแรงร่วมใจจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯจนงานสำเร็จไปด้วยดี  วันนี้ช่วงบ่ายจะมีการประชุมทางไกล Conference การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศปี ๒๕๖๒  วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมค่ายปันน้ำใจชาวครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่โรงเรียนบ้านตาดข่า อำเภอหนองหิน ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม  เพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย จึงให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม  ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน รวม ๗ วัน และให้ไว้ทุกข์เป็นเวลา ๒๑ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ยกเว้นวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒) วันนี้นัดหมายบุคลากรทุกคนบันทึกภาพหมู่เครื่องแบบสีกากี รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ แจ้งการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ยิ้มไหว้ทักทายกัน