สพป.ตาก เขต 1 จัดประชุมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ด้วยระบบ( DMC ) ปีการศึกษา 2562

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ด้วยระบบ Data ManageMent Center         ( DMC ) ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.62  โดยการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละโรงเรียนได้ทำการยืนยันข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการทางการศึกษา การบริหารเงินงบประมาณเช่น เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติการตามตัวชี้วัดต่างๆ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีข้าราชการครู และธุรการโรงเรียน เข้ารับการประชุมทั้งสิน 110 คน ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1.