สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ  ระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562  ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานข้อมูล ทุกโรงเรียน 42 โรงเรียน   รวมทั้งสิ้นจำนวน  50  คน   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางศุญาฎา   เชื่อมั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำเข้าข้อมูลตามฐานข้อมูล ในทุกโปรแกรมที่ สพฐ. กำหนด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง  และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ในการด้านงบประมาณ เพื่อการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัว ใช้ประกอบการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณสำหรับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ด้านการบริหารบุคลากร  และด้านการบริหารจัดการ  ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธีกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สถานศึกษาทุกโรงเรียนจัดทำข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และข้อมูลบุคลากร นำเข้าข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา นำไปสู่ฐานข้อมูล Big Data ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สามารถนำไปใช้ในการด้านงบประมาณ เพื่อการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัว ใช้ประกอบการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณสำหรับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ด้านการบริหารบุคลากร  และด้านการบริหารจัดการ  ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ และคณะวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการประชุมฯ