สพป.ตาก เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ DMC รุ่นที่ 2

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ด้วยระบบ Data ManageMent Center         ( DMC ) ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พ.ค.62 ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1  โดยการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละโรงเรียนได้ทำการยืนยันข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้แล้วเสร็จภายในระหว่างวันที่ 15พ.ค.-10 มิ.ย.62 ในเวลา 16.30 น. เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการทางการศึกษา การบริหารเงินงบประมาณเช่น เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติการตามตัวชี้วัดต่างๆ  ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีข้าราชการครู และธุรการโรงเรียน ในเขตอำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา มีข้าราชการครูจำนวน 53 คน และธุรการโรงเรียน จำนวน 53 คน รวมมีผู้เข้ารับการประชุมทั้งสิน 106 คน