สพม.34 กำกับ ติดตามให้คำแนะนำ ปรึกษา การปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายสมนึก เมืองเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา และนายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”  คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามองค์ประกอบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  โดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  ได้แก่ นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน