โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสบเมย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษาในอำเภอสบเมย” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมนี้ได้แจ้งข้อราชการ และมอบนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอสบเมย