สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน  โดยมีครูที่ทำหน้าที่ Admin ของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐๑ โรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๒๑๗ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จาก สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ และคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภาพลักษณ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างได้ผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริตขึ้นมาในครั้งนี้