โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒และคณะ
เรือพนมพระของวัดโพธาวาส

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ รองดำหริ จันทชูโต รองศรุต ทิพย์รักษา ครูยุพยง ใจกว้างและครูคณาวัลย์ เทพสุวรรณ ได้นำนักเรียนวงปีพาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย จำนวน ๓๐คน บรรเลงดนตรีไทยในมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
ทั้งนีในวันที่  ๒๕ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ครูยุพยง ใจกว้าง ได้ร่วมขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยประกอบการแสดงระบำศรีวิชัย ระบำดาวดึงส์ ระบำพัธวิสัย ระบำไกรลาสสำเริงและระบำขวัญชาติธงชัย  ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสาย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒