สัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

นายประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ จัดอบรมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยคณะครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนท่าข้ามวิทยา อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือไทย ลูกเสือโลก  เนื้อหาหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ฝึกทบทวนคำปฏิญาณ ระเบียบแถว การทำความเคารพ การเดินสวนสนาม การเปิดประชุมกองฯลฯ ทำให้เกิดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างถูกต้องเป็นทิศทางเดียวกัน
ภาพ:สิเรียม ประชุมรัตน์
ข่าว :ยุพยง ใจกว้าง

คณะวิทยากร
ผ.อ.ประยงค์ อินนุพัฒน์ กล่าวต้อนรับวิทยากร
ครูเอกชัย รอดกลิ่น กล่าวรายงาน
ผ.อ.ยุพดี สัตยธีรานนท์ หัวหน้าคณะวิทยากร