มหรสพสมโภชเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ระบำศรีวิชัย
ระบำดาวดึงส์
เพลงแขกขาว (เถา)
ระบำพัธวิสัย

นักเรียนวงปีพาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒จำนวน ๓๐คน บรรเลงดนตรีไทยในมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีนายประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ รองดำหริ จันทชูโต รองศรุต ทิพย์รักษา ครูยุพยง ใจกว้างและครูคณาวัลย์ เทพสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการแสดงและฝึกซ้อม
ทั้งนีในวันที่  ๒๕ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ครูยุพยง ใจกว้าง และครูสลิน พฤกษ์เสนา ได้ร่วมขับร้อง บรรเลงดนตรีไทยและฟ้อนรำในชุดการแสดงระบำศรีวิชัย ระบำดาวดึงส์ ระบำพัธวิสัย ระบำไกรลาสสำเริงและระบำขวัญชาติธงชัย  ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ภาพ : วรวิทย์ ธดากุล และ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส )