สพป.ลำพูน เขต 2 รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯ

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2 และในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด