สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ชี้แจงนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังธุรการโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ถูกต้อง โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

เมื่อวันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  เพื่อชี้แจงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการในการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินการ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การคัดเลือกโรงเรียนตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด โดยคำนึงถึงความสะดวกในการปฏิบัติงานและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ก็เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน  ซึ่งมีธุรการที่เข้าร่วมรับฟังนโยบาย จำนวน ๙๙ คน