สพป.เลย เขต ๒ ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะท่านทูตจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย

วันพุธที่  ๕   มิถุนายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธาน    ในการประชุมต้อนรับคณะท่านทูตจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย ฯพณฯ ดร.เอวา  ฮาเกอร์  และผู้แทนองค์การยูนิเซฟและคณะในการเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านผาหวาย  อำเภอหนองหิน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ในวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง ๑๕๐ ปี  สัมพันธไมตรีไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย ค.ศ.๒๐๑๙  โอกาสเดียวกันนี้จะมีการมอบหนังสือวรรณกรรมเด็ก-เยาวชน “คุณยายบนต้นแอปเปิ้ล”ของประเทศออสเตรีย ประจำปี ๑๙๖๕  ให้แก่โรงเรียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ชมการวาดภาพของนักเรียนประกอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ด้วย ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียน  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมครั้งนี้