สพป.กระบี่ ประชุมปฏิบัติการจัดทำสถิติข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระบบ DMC (Data Management Center) ประจำปี 2562

นางภัทชรี  คีรินทร์  รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร   เปิดเผยว่า เมื่อวันที่  30-31  พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   ตนพร้อมคณะ ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำสถิติข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระบบ DMC (Data Management Center) ประจำปี 2562   ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน  2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 จำนวน 105 โรง สำหรับบุคลากรใหม่ที่ยังไม่เคยได้ประชุมปฏิบัติการและจัดทำข้อมูลฯ   รุ่นที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 106 โรง สำหรับบุคลากรที่เคยเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแล้ว   เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2562
ทั้งนี้ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC)   เป็นระบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักนโยบายและแผน  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  ได้จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อการจัดทำสถิติข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ สำหรับสถานศึกษา  แต่เนื่องจากมีความต้องการใช้ข้อมูลที่รวดเร็วจึงต้องมีการพัฒนาการระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย  ดังนั้นจึงได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ขึ้น (Web Application) เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งดำเนินการประชุมปฏิบัติการให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาผู้ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทุกโรงเรียนได้เข้าใจและเร่งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี

ข่าว…พัชรี  ชอบงาม / ภาพ…ภัทชรี  คีรินทร์