การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4

ด้วย สพฐ. ร่วมกับสถานบันพระปกเกล้า จัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4 จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 26 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร สามาถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต http://www.uprightschool.net/