สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาสำหรับระดับปฐมวัย ซึ่งการอบรมในวันนี้เป็นการอบรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีครูผู้สอนในระดับปฐมวัยและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๐ คน

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมทางไกลเพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัยเข้าใจหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยผู้บริหารสามารถให้การนิเทศและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม และครูสามารถออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัยใน     ชั้นเรียนปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน โดยมีการทำแบบฝึกหัดผ่านระบบสมาร์ทโฟน (มือถือ) และส่งผลงานทางระบบออนไลน์ Facebook สสวท.