สพม.34 จัดการเเข่งขันทักษะภาษาไทย เนืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 นายเจดีย์  เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 โดยมีนาง ฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะร่วมใจกัน ทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย และเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะภาษาไทยของผู้เรียน  ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 41 โรงเรียน นักเรียนเข้าร่วม 202 คน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวเเทนการเเข่งขันระดับประเทศ