สพม.34 จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

สพม.34 จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ให้แก่ นักเรียนในสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 135 คน ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในการนี้ นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้นักเรียน เพื่อเพิ่มมาตรการ การเฝ้าระวัง ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด สารเสพติด พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และเพื่อเชื่อมโยงและขยายผลการเรียนรู้สู่นักเรียนในโรงเรียน สังคมและชุมชน

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนแกนนำฯ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปขยายผลให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในโรงเรียน ผู้นำคือคนที่สามารถนำคนอื่นให้สร้างผลงานได้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆ พี่ ๆ น้องๆ ผู้นำจะไม่มีการบังคับ แต่จะใช้ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ ผู้นำจะต้องมีทักษะชีวิต มีความประพฤติที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม และจะต้องมีความเสียสละในเรื่องที่จำเป็น แยกแยะเรื่องความถูกผิด โอกาสนี้ ได้ฝากข้อคิด ขอให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาได้ ตั้งใจเล่าเรียนหมั่นศึกษา มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อสังคม ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะชีวิตในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อตนเอง ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนา ให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดี สร้างความเจริญก้าวหน้าความมั่นคงให้กับประเทศชาติสืบไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณวิทยากรจากโรงเรียนจอมทอง โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมและโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ขอขอบคุณศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง