สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อมอบนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมหาข้อสรุปร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดให้มีโครงการสำคัญ (Flagship Project) ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการในแต่ละห้วงเวลาที่กำหนด โดยมี นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ ๓ ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐