สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการทำงานออกแบบคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการทำงานออกแบบคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อร่วมกันออกแบบคู่มือการจัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง Communicative และ Active Learning สามารถสร้างและใช้นวัตกรรมชุดคู่มือการจักกิจกรรมการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2