สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารในเขตพื้นที่และผู้บริหารสถานศึกษาทบทวนแผนงาน ปีการศึกษา 2562

10 มิถุนายน 2562  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยก่อนดำเนินการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัด โดย นางนัฏฐา  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพญาปันแดน ได้รับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ และครูผู้สอน  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ และมอบเกียรติบัตรแก่ครูต้นแบบการจัดกิจกรรม Active Iearning จำนวน 51 ราย  จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมหารือวางแผนการดำเนินงานและจัดกิจกรรมต่าง โดยกำหนดปฏิทินการดำเนินงานในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  เพื่อเป็นกรอบระยะเวลาและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้แจ้งภาระงานตามนโยบายจากต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนแผนการปฏิบัติการประจำปี 2562 เพื่อเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย