+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัด ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร รุ่นที่ 3 +++

^^^  วันนี้   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รุ่นที่ 3   ในวันที่ 8-10  มิถุนายน 2562

ณ   ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งเป็นการผนึกกำลังขององค์กรทั้ง 12 ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในการสร้างเยาวชนของชาติให้เติบโตขึ้นด้วยความสำนึกในการรู้คุณของแผ่นดิน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเคยมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2540 ณ ศาลาดุสิตดาลัย ว่า “ความรักทรัพยากรธรรมชาติ คือ ความรักชาติ รักแผ่นดิน”

การจัดโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติได้สัมผัสกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ด้วยประสบการณ์ตรง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ ตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สำคัญได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชทานโครงการพระราชดำริมากมายล้วนเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย และสร้างทักษะพื้นฐาน การเกษตรยั่งยืนและการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคและอาชีพในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นวิถีที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม

 

 

 

ขอขอบคุณทั้ง 12 องค์กร ที่ร่วมกันทำให้เกิดโครงการดี ๆ เช่นนี้ จัดได้ว่าได้ช่วยพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนของชาติอีกระดับหนึ่ง และน่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับองค์กรอื่นๆที่มีโครงการที่ดีเช่นนี้จะยั่งยืนถาวรตลอดไป และพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก  ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน   รายงาน+++++++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน