สพป.ชย.เขต2การอบรมทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5ปี)

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5ปี) หลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย โดยมีผู้เข้ารับการอบรม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 120 คน กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยวิทยากรพี่เลี้ยงที่ได้รับการพัฒนาจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งมี นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบ