สพม.34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference

 

วันที่ 13 มิถุนายน  2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ อย่างทั่วถึง

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเดือน มิถุนายน 2562 – กันยายน 2562 เพื่อสนองทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเรื่องแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2562  – 30 กันยายน 2562)

ต่อจากนั้น นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 แจ้งเรื่องทุนการศึกษาในพระบรมราชานุเคราะห์ และเรื่องอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  แจ้งเรื่องแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนรวมถึงครูผู้สอน (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) เรื่องการสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  แจ้งเรื่องการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  เรื่องการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ทั้งนี้ มีข้อราชการจากกลุ่มอำนวยการ เรื่องโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904
กลุ่มนโยบายและแผน เรื่องการขออนุญาตเป็นโรงเรียนประจำพักนอน ประจำปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคล เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 เรื่องคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 เมษายน 2562) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อยู่ระหว่างรอคำสั่งจากศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร DLICT เรื่องปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562