สพม.34 ประชุมคณะกรรมการนิเทศบูรณาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันที่ 14  มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศบูรณาการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 2 เดือน (มิถุนายน – กรกฎาคม 2562) ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4  เพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตามโครงการดังต่อไปนี้

  1. โครงการสำคัญตามพระราชดำริ

–          ติดตามตามพระบรมราโชบาย

–          ติดตามศาสตร์พระราชา

–          ติดตามยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนพระราชดำริ (กพด.)

–          ติดตามโครงการจิตอาสา

–          ติดตามโครงการทุนการศึกษา และทุนเฉลิมราชกุมารี

  1. โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล

–          ติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพตำบล

–          ติดตามโครงการ Partnership

–          ติดตามโครงการประชารัฐ

–          ติดตามโครงการพื้นที่นวัตกรรม

–          ติดตามโครงการเรียนรวม

  1. โครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการนิเทศบูรณาการ

–          ติดตามงานหลักสูตร

–          ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

–          ติดตามการอ่านคล่อง เขียนคล่อง สู่การพัฒนาทักษะการคิด

–          ติดตามการจัดการเรียนการสอน DLIT

–          ติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา

–          ติดตามการจัดการเรียนการสอนสาระภาษาต่างประเทศ และโครงการ Boot Camp

–          ติดตามการพัฒนาครูคูปองครู

–          ติดตามกระบวนการนิเทศภายใน

–          ติดตามระบบอินเตอร์เน็ต

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

–          ติดตามกลุ่มโรงเรียนและสหวิทยาเขต

–          ติดตามโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายประจำจังหวัด

–          ติดตามเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้

โครงการธุรการครบวงจร

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการนิเทศบูรณาการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกนิเทศติดตามสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตามแบบเครื่องมือนิเทศติดตามที่กำหนด ระหว่างวันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2562