สพม.19 บันทึกความร่วมมือเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) นายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  เป็นประธาน  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และลูกจ้าง

เพื่อส่งเสริมผลักดัน และประสานความร่วมมือในการร่วมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติฯ นโยบายของรัฐบาล และแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการร่วมกันสังเกตการณ์ การตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  และเพื่อเป็นการปลุกจิตสานึกของบุคลากร ให้ตระหนักถึงคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เที่ยงตรง