สพฐ. ขยายโอกาสการเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สพฐ. ขยายโอกาสการเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
“โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1”
รายละเอียดดังไฟล์แนบ

หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว 4738 ลว 9 สิงหาคม 2561

ขั้นตอนการสมัคร