นร.จังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าค่ายสนุกคิดกับแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะ เยี่ยมนักเรียนในสังกัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เข้าร่วมค่ายสนุกคิดกับแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2562 ณ พิชชาพรเฮ้าส์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่่ฮ่่องสอน โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เพิ่มขึ้น และเสริมสร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพแก่บุคลากรที่สนใจ นอกจากนั้นยังส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น หน่วยงานราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพ และบริษัทเอกชน หรืออื่นๆ ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการดำเนินงานและพัฒนาการทำงานให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมหน่วยงานในจังหวัดอื่น