สพฐ. จับมือ ป.ป.ช. ลงพื้นที่ภาคเหนือติดตามและให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จับมือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจิรตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ลงพื้นที่ภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตาม และให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน,โฆษก สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด บรรยายพิเศษ และมอบนโยบาย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้ารับการประชุมจาก 15 เขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ จำนวน 72 คน

ก่อนพิธีเปิดจะเริ่มขึ้น นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จากนั้น นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า เพื่อติดตามการใช้งบบูรณาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ช. และเพื่อให้คำปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับการประเมิน ITA รูปแบบของ ITA Online Clinic โดยคาดหวังให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาและยกระดับคะแนน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดย่อย 48 ประเด็น ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-12 กรกฎาคม 2562 สามารถนำไปขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่งผลให้ผลการประเมิน  ITA สูงกว่าร้อยละ 85 ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา

จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ และติดตามการใช้งบบูรณาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช.โดยนางสมพร สมผดุง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และนางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ โดยดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. และการรายงานการใช้งบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 15 เขต

ในช่วงบ่ายเพื่อให้คำปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับการประเมิน ITA รูปแบบของ ITA Online Clinic โดยแบ่งกลุ่มย่อย นำเสนอรูปแบบและวิธีการในการเตรียมการประเมิน พร้อมทั้งเปิดโอกาสที่ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โดยทีมให้คำปรึกษาภาคเหนือ ได้แก่ 1.นางสาวประพิณศิริ  อินทธิราศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 2.นางจิตติมา  พงษ์ไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 3.นางสาวลัดดาวัลย์  คำเขียน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ 4.นายอานนท์  วงศ์วิชญ์    นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3 5.นางสุภัทตรา  เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไป สพป.ลำพูน เขต 1 6.นางวัชรา  คำภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 7.นายรุ่งศักดิ์  ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และ 8.นายสนั่น  สายนุวงค์   นิติกร สพม. เขต 35