สพม.34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ)

สพม.34 เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ให้แก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  17 จังหวัดภาคเหนือ  53 เขตพื้นที่การศึกษา รวมผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 120 คน ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน  2562  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่

โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค ในการนี้ นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจในระบบ วิธีการ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาได้ และเพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือ ร่วมกันวางแผนการอบรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวว่า การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมีเป้าหมาย ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความสามารถ สนับสนุนการแข่งขันของประเทศ  และอยู่ร่วมกัน ในสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (Civic  Education) โดยบูรณาการกับวิชาการของลูกเสือเพื่อปรับใช้ตามหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล  และการจัดกิจกรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม เสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด และมุ่งเน้นการดำเนินการให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในวัยเสี่ยง ให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ชุมชนและสังคม การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือเป็นภารกิจหลักและสำคัญที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา             เสพติดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมที่จะช่วยนักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อการสร้างคุณลักษณะอันพึง ประสงค์  และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ลดอัตราการออกกลางคันและสร้างเด็กดีมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ผมขอขอบคุณคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  คณะวิทยากร  คณะทำงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฝึกอบรม การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ขอให้คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ใช้พลังแห่งจิตอาสาสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้าระวัง และดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนนักเรียน ให้พ้นภัยยาเสพติด  สามารถก้าวข้ามปัญหาสู่เส้นทางที่ปลอดภัย มีทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเตรียมพร้อมสู่เป้าหมายของชีวิตที่สดใสต่อไป  ผมขอเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ บัดนี้