สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในระยะ ๑ เดือน

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร พร้อมด้วย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ (CLUSTER) ได้มาติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบาย ของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรอบระยะเวลา ๑ เดือน พร้อมตอบข้อซักถามชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทราบ