สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการพัฒนาครูผู้สอนนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ตามยุทธศาสต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ ระดับชั้นปฐมวัย จนถึง ม.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตให้กับผู้เรียน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ได้มีครูที่ทำการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยทุกโรงเรียน จำนวน 81 คน เข้ารับการพัฒนา โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการสร้างจิตสำนึกในการต้านทุจริต มีการให้ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบ pre-test post-test วัดความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม มีการนำเสนอหลักสูตรต้านทุจริตสู่หน่วยการจัดประสบการณ์ และการนำเสนอแบบการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2