สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์”

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี  โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science)” วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาจากข้อมูล รู้เท่าทันเทคโนโลยี สร้างทัศนคติที่ดี เปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้เด็กได้ฝึก การสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีครูผู้สอนในระดับปฐมวัยร่วมรับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๓๒๐ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาที่ฝึกกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหามนุษย์ โดยเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและช่วยแก้ไขปัญหาตามที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมจากการฝึกปฏิบัติจริงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานกระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปดำเนินการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอนุบาล เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้และความจริง โดยอาศัยข้อมูลขั้นตอนและวิธีการที่เป็นระเบียบแบบแผนทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เด็กได้มีโอกาสในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้นมาในครั้งนี้