สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  ในการดำเนินงาน     ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ  2562

วันที่ 24  มิถุนายน   2562   เวลา  09.00 น.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดการประชุมเพื่อยกระดับและติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ออนไลน์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 2/2562   ณ   ห้องประชุม 1   โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ    มีรอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ในสพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน