ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การดำเนินการตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) และโรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา พร้อมนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดพายุวาตภัย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ได้แก่ โรงเรียนสระโพนทอง ซึ่งหลังคาอาคารอเนกประสงค์และอาคารห้องสมุดได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง และโรงเรียนบ้านบุปผาราม ต้นไม้ในโรงเรียนหักโคลน ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและได้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องจากผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู อย่างดียิ่ง